Czy potrzebny Ci projekt studni?

Czy potrzebny Ci projekt studni?

Woda to podstawowe dobro, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Istnieją dwa główne sposoby zapewnienia sobie bieżącej wody: pobór wody ze studni gospodarczej i przyłącz do sieci wodociągowej. Jednak nie w każdych warunkach terenowych mamy wybór między tymi dwiema opcjami. Jeżeli np. planujemy wybudować dom na peryferiach miejscowości, w dużej odległości od skoncentrowanej zabudowy, może się okazać, że nie ma możliwości przyłączenia się do sieci. W takich okolicznościach nie pozostaje nic innego niż budowa studni dla własnych potrzeb. Oczywiście przed przystąpieniem do budowy studni należy zapoznać się z warunkami, w jakich miałaby ona powstać. W tym celu najlepiej zasięgnąć doświadczonego hydrogeologa, który w razie potrzeby sporządzi projekt studni.

Hydrogeolog na podstawie dostępnych baz danych, map oraz profili z najbliżej położonych otworów wiertniczych może oszacować, na jakiej głębokości znajduje się strop warstwy wodonośnej.  Jeżeli głębokość ta przekracza 30 metrów lub pobór z planowanej studni będzie wyższy niż 5 m3, konieczne będzie wykonanie projektu robót geologicznych i zatwierdzenie go we właściwym miejscowo organie administracji geologicznej. Projekt zawiera część tekstową i graficzną. W części tekstowej znajdują się m.in. informacje o lokalizacji zamierzonych robót, budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych czy też przewidywanej konstrukcji planowanych otworów wiertniczych. Część graficzna projektu zawiera szereg map (topograficzną, geologiczną, hydrogeologiczną), inne dokumenty kartograficzne, które już zostały sporządzone (np. przekroje geologiczne, geologiczno-inżynierskie), a także wskazanie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych na:
– mapie sytuacyjno-wysokościowej,
– mapie geologiczno-gospodarczej,
– przekrojach geologicznych.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments